Jesteś tutaj

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1 Nazwa, siedziba i teren działania.

1. „Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Konnego”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. „Prawo o stowarzyszeniach” oraz postanowień niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „lucznictwokonne.pl”.

3. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Sokółka.

4. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 2 Pozostałe postanowienia.

1. Stowarzyszenie może współpracować z administracją rządową, samorządem terytorialnym, organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami zagranicznymi.

2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji.

3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieograniczony.

4. Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

5. Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków Stowarzyszenia.

6. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz zlecać realizację niektórych zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym.

Rozdział II. CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI.

§ 3 Celem Stowarzyszenia jest:

1. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw związanych z łucznictwem konnym;

2. Popularyzacja łucznictwa konnego oraz innych form łucznictwa tradycyjnego w Polsce i na świecie;

3. Popularyzacja polskiej tradycji jeździectwa i łucznictwa w kraju i na świecie;

4. Wspieranie popularyzacji innych tradycyjnych polskich sztuk walki, w szczególności szermierki pieszo i konno;

5. Popularyzacja kultury fizycznej, w tym sportu i rekreacji ruchowej;

6. Propagowanie zasad etycznego postępowania z końmi;

7. Podnoszenie umiejętności jeździeckich i łuczniczych członków Stowarzyszenia.

8. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia.

 

§ 4 Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. Organizowanie wydarzeń związanych z łucznictwem konnym o znaczeniu ogólnopolskim i międzynarodowym;

2. Propagowanie łucznictwa konnego przez organizowanie wystaw, prelekcji, wykładów, konferencji, pokazów, warsztatów i seminariów związanych z celami Stowarzyszenia;

3. Organizowanie dla członków Stowarzyszenia szkoleń w kraju i za granicą;

4. Organizowanie wyjazdów polskich zawodników na zagraniczne zawody w łucznictwie konnym;

5. Promocję organizowanych imprez za pośrednictwem mediów: prasy, radia, telewizji, internetu etc.; 6. Wydawanie książek, czasopism i broszur związanych z celami Stowarzyszenia;

7. Fundowanie stypendiów;

8. Współpracę z osobami i organizacjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie łucznictwa, pracy z końmi, kultury fizycznej w tym sportu i rekreacji ruchowej, sztuk walki, historii, w tym muzealnictwa i rekonstrukcji historycznej;

9. Doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną dla innych podmiotów utożsamiających się z celami Stowarzyszenia;

10. Budowę obiektów służących do uprawiania łucznictwa konnego, w szczególności torów i ścieżek terenowych służących organizowaniu zawodów;

11. Opracowywanie przepisów konkurencji;

12. Organizowanie otwartych zlotów, turniejów i zawodów;

13. Udostępnianie swoim członkom sprzętu do prowadzenia treningów oraz organizowania zawodów, pokazów i szkoleń.

 

Rozdział III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

§ 5 Członkowie Stowarzyszenia.

1. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych.

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§ 6 Członkowie zwyczajni.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec, także nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który spełni poniżej wymienione warunki (łącznie):

1) Złoży deklarację członkowską;

2) Otrzyma rekomendację co najmniej trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. O przyjęciu nowego członka Stowarzyszenia decyduje Zarząd uchwałą podjętą jednomyślnie.

 

§ 7 Członkowie wspierający.

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczne lub prawna, która przyjmuje cele Stowarzyszenia i przyczynia się do ich realizacji za pośrednictwem Stowarzyszenia bądź we współpracy z nim, udzielając Stowarzyszeniu pomocy materialnej, organizacyjnej lub innej.

2. Status członka wspierającego nabywa się na pisemny wniosek zainteresowanego. Wniosek podlega ocenie Zarządu, który decyduje o przyjęciu nowego członka wspierającego uchwałą podjętą jednomyślnie.

3. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu przez swego przedstawiciela. 4. Członek wspierający ma prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

§ 8 Członkowie honorowi.

1. Osobie szczególnie zasłużonej dla idei Stowarzyszenia Walne Zebranie nadaje godność członka honorowego zwykłą większością głosów.

2. Członkowie honorowi Stowarzyszenia zobowiązani są:

1) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia;

2) dbać o dobre imię Stowarzyszenia;

3) przestrzegać postanowień statutu.

3. Członkowie honorowi Stowarzyszenia mają prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia a w szczególności:

1) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia oraz występować na Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym;

2) posiadać legitymację członka honorowego Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia;

3) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności, jeżeli jest ona zgodna z celami statutowymi Stowarzyszenia.

4. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

§ 9 Obowiązki członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

1) przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia;

2) dbać o dobre imię Stowarzyszenia;

3) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia;

4) postępować zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia;

5) podnosić swoje umiejętności łucznicze i jeździeckie;

6) regularnie opłacać składki członkowskie.

 

§ 10 Prawa członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

1) brać czynny udział w życiu Stowarzyszenia;

2) korzystać z przysługującego im biernego i czynnego prawa wyborczego;

3) uczestniczyć we wszystkich zebraniach i innych formach działalności statutowej Stowarzyszenia,

4) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;

5) posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia;

6) korzystać z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie daje do dyspozycji członków;

 

§ 11 Skreślenie z listy Członków.

1. Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej pisemnie na ręce Zarządu,

2) wykluczenia przez Zarząd:

a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia;

b) ze względu na niewłaściwe obchodzenie się z końmi;

c) za brak czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia, bez usprawiedliwienia;

d) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres 3 miesięcy;

e) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, z przyczyn innych niż określone w pozostałych punktach;

f) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu;

3) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

3. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

4. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WŁADZE STOWARZYSZENIA.

§ 12 Władze Stowarzyszenia.

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie Członków;

2) Zarząd;

3) Komisja Rewizyjna.

 

§ 13 Sposób podejmowania decyzji.

1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

§ 14 Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd, raz na rok.

2. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

3. Walne Zgromadzenie Członków ma prawo podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie, który może być wyznaczony tego samego dnia, może ono skutecznie obradować przy obecności minimum dziesięciu osób uprawnionych do głosowania.

4. Walne Zgromadzenie Członków obraduje według ustalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos na Walnym Zebraniu.

6. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi.

7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;

2) wybieranie i odwoływanie prezesa i członków zarządu oraz komisji rewizyjnej.

3) przeprowadzanie wyborów uzupełniających do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;

5) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i skarg na jego działalność wniesionych przez członków Stowarzyszenia.

6) ustalanie wysokości składki członkowskiej

7) nadawanie członkostwa honorowego;

8) uchwalanie zmian statutu;

9) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;

10) podejmowanie uchwał w sprawie powołania przez Stowarzyszenie innych organizacji lub oddziałów terenowych;

11) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;

8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbyć się w każdym czasie w uzasadnionych przypadkach. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostaje zwołane.

§ 15 Zarząd Stowarzyszenia.

1. Zarząd składa się z 3 do 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, zaś w drugim terminie w obecności minimum 10 członków uprawnionych do głosowania

2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i do 4 członków Zarządu.

3. Zarządem kieruje prezes wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków. Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa i Skarbnika.

4. Prezesa i pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Członków na 3-letnią kadencję. Po zakończeniu kadencji członkowie Zarządu mogą zostać wybranie ponownie.

5. Do kompetencji Zarządu należy:

1) reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu;

2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;

3) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia

4) nadzorowanie i koordynacja działalności Stowarzyszenia oraz organizowanie w tym celu współpracy z wszelkimi instytucjami, organizacjami i osobami trzecimi, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla realizacji zadań Stowarzyszenia,

5) uchwalanie planów i sprawozdań z działalności programowej i finansowej Stowarzyszenia, zgodnie z kierunkami działalności uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie Członków,

6) przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia;

7) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;

8) prowadzenie wszelkich spraw nie zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

7. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes.

8. Członkowie Zarządu mogą z tytułu pełnienia funkcji otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów.

9. Członkowie Zarządu nie mogą z tytułu pełnienia funkcji otrzymywać wynagrodzenia zgodnie z art. 2 ust.3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r.).

10. W razie, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu z wyłączeniem Prezesa Zarządu.

11. Dokooptowani członkowie Zarządu pełnią swoją funkcję aż do najbliższego Walnego Zgromadzenia, podczas którego podlegają zatwierdzeniu zgodnie z § 15 pkt.1.

12. Odwołanie prezesa oraz członków Zarządu przed zakończeniem kadencji, wymaga bezwzględnej większości przynajmniej 2/3 głosów przy obecności połowy członków Stowarzyszenia.

 

§ 16 Komisja Rewizyjna.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, nie będących członkami Zarządu, wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, zaś w drugim terminie w obecności minimum 10 członków uprawnionych do głosowania

2. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 3-letnią kadencję. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być wybrany na dwie następujące bezpośrednio po sobie kadencje.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego.

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) nadzorowania całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej Stowarzyszenia, oraz jej zgodności z obowiązującym prawem, statutem Stowarzyszenia i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,

2) przedstawiania Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli, żądania wyjaśnień i usunięcia nieprawidłowości,

3) przedstawiania raz w roku sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków.

4) wnioskowania do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Członków.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

3) mogą z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów.

4) nie mogą z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej otrzymywać wynagrodzenia zgodnie z art. 2 ust.3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r.)

6. Komisja Rewizyjna może powołać rzeczoznawców spoza swego grona.

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

8. W razie, gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Komisji. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

9. Dokooptowani członkowie Komisji pełnią swoją funkcję aż do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków, podczas którego podlegają zatwierdzeniu zgodnie z § 16 pkt.1.

10. Odwołanie członków Komisji Rewizyjnej przed zakończeniem kadencji, wymaga bezwzględnej większości przynajmniej 2/3 głosów przy obecności połowy członków Stowarzyszenia.

 

Rozdział V. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 17 Źródła powstawania majątku Stowarzyszenia:

1. Źródłami powstania majątku są:

1) składki członkowskie;

2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu;

3) dotacje, subwencje, udziały, lokaty;

4) dochody z działalności gospodarczej;

2. dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 18 Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.

1. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

§ 19 Działalność gospodarcza.

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność w zakresie:

1) działalności wydawniczej i poligraficznej

2) reklamy

3) działalności związanej z organizacją wystaw, warsztatów, pokazów, szkoleń dla firm, imprez integracyjnych.

4) działalności edukacyjnej

5) sprzedaży detalicznej książek, gazet i artykułów piśmiennych.

6) produkcji, sprzedaży i napraw sprzętu łuczniczego i jeździeckiego.

 

§ 20 Sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych.

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych nie przekraczających 10 tysięcy złotych, jest upoważniony Prezes działający wraz z jednym członkiem Zarządu lub Wiceprezes działający wraz z jednym członkiem Zarządu.

2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych przekraczających 10 tysięcy złotych, upoważniony jest Prezes działający wraz z jednym członkiem Zarządu.

 

Rozdział VI. ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN W STATUCIE.

§ 21 Zmiana statutu.

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, zaś w drugim terminie w obecności minimum 10 członków uprawnionych do głosowania.

 

Rozdział VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 22 Sposób rozwiązywania się stowarzyszenia.

1. uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, zaś w drugim terminie w obecności minimum 10 członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.

 

§ 23

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach.

Theme based by Daneland